Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đức tin cho phép chúng ta được nắm giữ ...


Đức tin cho phép chúng ta được nắm giữ trong những điều chúng ta không thấy được.
-
Faith is permitting ourselves to be seized by the things we do not see.

Martin Luther

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm tin

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thần học
Ngày sinh: 10/11/1483
Ngày mất: 18/2/1546
© 2012 Danh ngôn cuộc sống