Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đủ phẩm hạnh có nghĩa là biết phẩm ...


Đủ phẩm hạnh có nghĩa là biết phẩm hạnh của mình không đủ.
-
The sufficiency of merit is to know that my merit is not sufficient.

Francis Quarles

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 8/5/1592
Ngày mất: 8/9/1644
© 2012 Danh ngôn cuộc sống