Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Dù bị ngã 7 lần, đến lần thứ 8 người ...

Dù bị ngã 7 lần, đến lần thứ 8 người đàn ông vẫn đứng dậy

Dù bị ngã 7 lần, đến lần thứ 8 người đàn ông vẫn đứng dậy được.

Ngạn ngữ Mông Cổ

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đàn ôngý chí

Tiểu sử

Quốc gia: Mông Cổ
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống