Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, ...


Đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau đồng tiền dại.

Tục ngữ Việt Nam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạc

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống