Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đối với người quân tử, mười năm mới ...


Đối với người quân tử, mười năm mới trả được mối thù cũng không có gì là muộn cả.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thù hận

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống