Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đối với năng lực thì chỉ có một cách ...


Đối với năng lực thì chỉ có một cách chứng minh đó là hành động.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hành độngkhả năng

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống