Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đói cho sạch, rách cho ...


Đói cho sạch, rách cho thơm.

Tục ngữ Việt Nam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghèo khóđạo đức

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống