Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đời cha ăn mặn đời con khát ...


Đời cha ăn mặn đời con khát nước.

Tục ngữ Việt Nam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

số phậnchacha conxấu xa

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống