Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Dở nhất trong cái đạo xử thế là không ...


Dở nhất trong cái đạo xử thế là không thấy cái lỗi của mình.

Khổng Tử

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 551 BC
Ngày mất: 4/8/480 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống