Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đó là tình yêu: Hai con người cô đơn đem ...


Đó là tình yêu: Hai con người cô đơn đem lại cho nhau sự an toàn, chạm vào nhau và nói với nhau.
-
That’s love: Two lonely persons keep each other safe and touch each other and talk to each other.

Rainer Maria Rilke

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêucô đơnan toàn

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 4/12/1875
Ngày mất: 29/12/1926
© 2012 Danh ngôn cuộc sống