Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Điều quan trọng là đặt mình vào vị trí ...


Điều quan trọng là đặt mình vào vị trí khách hàng.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kinh doanh

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống