Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Điều nằm sau bạn và điều nằm trước ...


Điều nằm sau bạn và điều nằm trước bạn không bằng được điều nằm trong bạn.
-
What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồnbản thân

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống