Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Điều đếm được không nhất thiết đáng ...


Điều đếm được không nhất thiết đáng kể; điều đáng kể không nhất thiết đếm được.
-
Everything that can be counted does not necessarily count; everything that counts cannot necessarily be counted.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trí tuệ

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống