Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Điều bạn có khi đạt được mục tiêu ...


Điều bạn có khi đạt được mục tiêu cũng quan trọng như điều bạn trở thành khi đạt được mục tiêu.
-
What you get by achieving your goals is to as important as what you become by achieving your goals.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

mục đíchmục tiêu

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống