Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đi một ngày đàng học một sàng ...


Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Tục ngữ Việt Nam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học tậphọc hỏi

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống