Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Dễ mười lần không dân cũng chịu, Khó ...


Dễ mười lần không dân cũng chịu, Khó trăm lần dân liệu cũng xong.

Hồ Chí Minh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quốc giaxã hội

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Tổng thống
Ngày sinh: 19/5/1890
Ngày mất: 2/9/1969
© 2012 Danh ngôn cuộc sống