Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Để mình chìm đắm vào các nguyên tắc là ...


Để mình chìm đắm vào các nguyên tắc là sẵn sàng chết - và chết cho một tình yêu bất khả thi đối lập với tình yêu.
-
To abandon oneself to principles is really to die - and to die for an impossible love which is the contrary of love.

Albert Camus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêunguyên tắc

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960
© 2012 Danh ngôn cuộc sống