Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Dễ dãi với sự dối lừa là điều nhục ...


Dễ dãi với sự dối lừa là điều nhục nhã.
-
It is an affront to treat falsehood with complaisance.

Thomas Paine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

dối trá

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 29/1/1737
Ngày mất: 8/6/1809
© 2012 Danh ngôn cuộc sống