Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đây là những nguyên tắc của tôi, và nếu ...


Đây là những nguyên tắc của tôi, và nếu bạn không thích chúng... chậc, tôi còn những nguyên tắc khác.
-
Those are my principles, and if you don't like them... well, I have others.

Groucho Marx

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nguyên tắc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Diễn viên hài
Ngày sinh: 2/10/1890
Ngày mất: 19/8/1977

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống