Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đầu tư không phải là mua bán. Đó là sự ...


Đầu tư không phải là mua bán. Đó là sự hiểu biết.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kinh doanh

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống