Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đầu tiên hãy hỏi mình: Chuyện gì tồi tệ ...


Đầu tiên hãy hỏi mình: Chuyện gì tồi tệ nhất có thể xảy ra? Rồi chuẩn bị chấp nhận nó. Rồi tiến tới cải thiện điều tồi tệ nhất.
-
First ask yourself: What is the worst that can happen? Then prepare to accept it. Then proceed to improve on the worst.

Dale Carnegie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hành độngbản thân

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 24/11/1888
Ngày mất: 1/11/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống