Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh vọng của các vĩ nhân một phần là ở ...


Danh vọng của các vĩ nhân một phần là ở sự can trường, hai là ở sự may mắn và phần còn lại là do sự mưu lược của chính họ.

Ugo Foscolo

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trí tuệdanh tiếng

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/2/1778
Ngày mất: 10/9/1827
© 2012 Danh ngôn cuộc sống