Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đánh là thắng, chỉ đánh khi chắc thắng, ...


Đánh là thắng, chỉ đánh khi chắc thắng, nếu không thắng thì không đánh.

Võ Nguyên Giáp

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chiến tranh

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 25/8/1911
Ngày mất: 4/10/2013
© 2012 Danh ngôn cuộc sống