Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cười nụ giấu dao, lập mưu kín kẽ không ...


Cười nụ giấu dao, lập mưu kín kẽ không để kẻ địch biết.
-
Tiếu lý tàng đao.

Tôn Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chiến tranh

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 545 AC
Ngày mất: 470 AC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống