Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cưới lần đầu vì yêu, lần thứ hai vì ...


Cưới lần đầu vì yêu, lần thứ hai vì tính toán, lần thứ ba vì thói quen.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống