Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cuộc sống đặt mục tiêu cho khoa học, khoa ...


Cuộc sống đặt mục tiêu cho khoa học, khoa học soi đường cho cuộc sống.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống