Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cuộc sống của chúng ta được định hình ...


Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi những người yêu ta và những người không chịu yêu ta.
-
Our lives are shaped by people who love us and people who refuse to love us.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sốngtình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống