Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cuộc đời này đáng sống, ta có thể nói ...


Cuộc đời này đáng sống, ta có thể nói như vậy, bởi nó là điều mà chúng ta tạo nên.
-
This life is worth living, we can say, since it is what we make it.

William James

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sống

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống