Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cuộc đời đã ngắn ngủi như vậy mà chúng ...


Cuộc đời đã ngắn ngủi như vậy mà chúng ta vẫn rút ngắn nó thêm khi bất cẩn lãng phí thời gian.
-
Short as life is, we make it still shorter by the careless waste of time.

Victor Hugo

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thời gianlãng phí

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/2/1802
Ngày mất: 22/5/1885
© 2012 Danh ngôn cuộc sống