Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Của làm ra là của trong nhà. Của ông bà ...


Của làm ra là của trong nhà. Của ông bà làm là của ngoài sân. Của phù vân nó có chân nó chạy.

Tục ngữ Việt Nam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạc

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống