Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Công thức cho sự ngu dốt chung thân là: ...


Công thức cho sự ngu dốt chung thân là: Thỏa mãn với quan điểm của mình và hài lòng với tri thức của mình.
-
The recipe for perpetual ignorance is: Be satisfied with your opinions and content with your knowledge.

Elbert Hubbard

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ngu dốtthỏa mãn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915
© 2012 Danh ngôn cuộc sống