Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Còn yêu nhau thì còn tha thứ cho nhau ...

Còn yêu nhau thì còn tha thứ cho nhau được.

Còn yêu nhau thì còn tha thứ cho nhau được.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêutha thứ

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống