Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Con ơi ghi nhớ lời này Công cha, nghĩa mẹ, ...


Con ơi ghi nhớ lời này Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.

Tục ngữ Việt Nam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giáo dụccon cái

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống