Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Con người nên tin vào hôn nhân như tin vào ...


Con người nên tin vào hôn nhân như tin vào sự bất tử của linh hồn.
-
One should believe in marriage as in the immortality of the soul.

Balzac

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850
© 2012 Danh ngôn cuộc sống