Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Con người làm đẹp địa vị chứ không ...


Con người làm đẹp địa vị chứ không phải địa vị làm đẹp con người.

Ngạn ngữ Đức

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

danh tiếng

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống