Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Còn lại gì nếu danh dự ...


Còn lại gì nếu danh dự mất?
-
What is left when honor is lost?

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

danh dự

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống