Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Con hư tại mẹ, cháu hư tại ...


Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.

Tục ngữ Việt Nam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con cái

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống