Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Còn có trạng thái tồi tệ hơn mù lòa, đó ...


Còn có trạng thái tồi tệ hơn mù lòa, đó là thấy thứ không thực sự tồn tại.
-
There is a condition worse than blindness, and that is, seeing something that isn't there.

Thomas Hardy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 2/6/1840
Ngày mất: 11/1/1928
© 2012 Danh ngôn cuộc sống