Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học ...

Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.

Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.

Tục ngữ Việt Nam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học tậpgiáo dục

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống