Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có vài cách bảo vệ tốt chống lại sự ...


Có vài cách bảo vệ tốt chống lại sự cám dỗ, nhưng cách chắc chắn nhất là sự hèn nhát.
-
There are several good protections against temptation, but the surest is cowardice.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bảo vệhèn nhát

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống