Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có tòa án còn cao hơn tòa án công lý, và ...


Có tòa án còn cao hơn tòa án công lý, và đó là tòa án của lương tâm. Nó thay thế cho mọi tòa án khác.
-
There is a higher court than courts of justice and that is the court of conscience. It supercedes all other courts.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công lýlương tâm

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
© 2012 Danh ngôn cuộc sống