Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có thể lôi con người ra khỏi bùn đất, ...


Có thể lôi con người ra khỏi bùn đất, nhưng không thể lôi bùn đất khỏi con người.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con người

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc.

Edward Bulwer-Lytton

© 2012 Danh ngôn cuộc sống