Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có thể ép buộc dân theo đường lối của ...


Có thể ép buộc dân theo đường lối của mình, nhưng không thể cấm đoán suy nghĩ của con người.
-
Dân khả sử do chi, bất khả sử tri chi.

Khổng Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 551 BC
Ngày mất: 4/8/480 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống