Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có thể bỏ qua một lời nói, nhưng không ...


Có thể bỏ qua một lời nói, nhưng không thể bỏ qua một nghìn lời góp ý.

Ngạn ngữ Ả rập

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Saudi Arabia
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống