Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có những sợi dây trong trái tim con người ...


Có những sợi dây trong trái tim con người tốt nhất là không nên làm rung động.
-
There are strings in the human heart that had better not be vibrated.

Charles Dickens

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trái tim

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/2/1812
Ngày mất: 9/6/1870
© 2012 Danh ngôn cuộc sống