Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có những người có thể làm được mọi ...


Có những người có thể làm được mọi điều tốt và anh hùng, chỉ trừ một việc - không kể hạnh phúc của mình cho người bất hạnh.
-
There are people who can do all fine and heroic things but one - keep from telling their happiness to the unhappy.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúcanh hùng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống