Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có những điều đáng để ta chết, nhưng ...


Có những điều đáng để ta chết, nhưng không có gì xứng đáng để chém giết.
-
There are causes worth dying for, but none worth killing for.

Albert Camus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lý tưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960
© 2012 Danh ngôn cuộc sống