Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có những điều đã biết và có những ...


Có những điều đã biết và có những điều chưa biết, và giữa chúng là cánh cửa dẫn tới nhận thức.
-
There are things known and there are things unknown, and in between are the doors of perception.

Aldous Huxley

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/7/1894
Ngày mất: 22/11/1963
© 2012 Danh ngôn cuộc sống