Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có lẽ điều duy nhất tệ hơn việc luôn ...


Có lẽ điều duy nhất tệ hơn việc luôn phải ban ân là luôn phải nhận ơn huệ.
-
Maybe the only thing worse than having to give gratitude constantly is having to accept it.

William Faulkner

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cảm ơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 25/9/1897
Ngày mất: 6/7/1962

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống