Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có khó khăn điều đó chứng tỏ bạn còn ...


Có khó khăn điều đó chứng tỏ bạn còn tồn tại.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kinh doanhkhó khăn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống